Pharmacy Indigo SPA SPIRULINA Hydra Medic®

 

SPIRULINA
 
Hydra Medic® Nutritional Supplements
 
 
The strength and vitality of the body and mind.
 
SPIRULINA PLUS combines the action of two exceptional plants - spirulina and Ashwagandy. Spirulina fits perfectly within the meaning of Hippocrates, which is already 2000 years ago said: "Your food should be your drugs and medicines your foods."
 
Spirulina cares about the physical condition of man, and Ashwaganda takes care of the mental condition.
 
Spirulina Algae called determined, due to the very high concentration of very thin gamma-linolenic acid,
which is an important component of women's food, as milk of Mother Earth.
 
Spirulina is also called Green meat, due to the large, high-quality animal protein content of up to 60 - 65%, which is almost three times greater than the protein content of meat. This is a particularly high-grade food.
 
Spirulina is also a natural concentrate of vital minerals, trace elements, vitamins, enzymes and other compounds vital and particularly valuable energy carrier of light, so-called. biophotons.
 
The beneficial effects of Spirulina:
 
It binds heavy metals and promotes their excretion, thereby affecting great on detoxification of the body, even with heavy metals;
content of unsaturated fatty acids reduces side effects of radio and chemotherapy;
strengthens the body;
effectively cleanses the body of toxins;
It improves efficiency and increases vitality;
is a perfect complement to nutritional deficiencies;
They improve physical and mental health;
strengthens the immune system;
General stimulates the regenerative capacity of the body and autoterapeutyczne;
It improves metabolism and reduces weight;
stabilizes the natural intestinal flora;
stimulates the process of forming organs;
lowers cholesterol;
limit the devastating effects of free radicals on cells.
According to the results of scientific research, in addition to the daily diet sufficient 4 grams of Spirulina, to achieve a marked improvement in overall vitality and a very diverse and often spectacular therapeutic effects. Conducted in many countries, research programs clearly confirm the positive effect of the algae on health, but scientists still can not figure out what exactly is the mechanism of extraordinary medicinal properties of this micro algae.
 
The most important advantages:
 
Spirulina comprises 60-70% protein, while the meat it contains approx. 15%.
The content of vitamin B12 is the 2-6 times higher than in bovine liver.
The iron content is 58 times higher than in the raw spinach.
The content of β-carotene is 25 times greater than that of raw carrot.
The amount of vitamin E, three times higher than its content in wheat germ and 49% greater than its bioavailability.
Combined with Ashwagandą Spirulina enhances the potential of the body, you need to maintain physical fitness and increases the ability to adapt to different kinds of stress. Spirulina nourishes, strengthens and detoxicating, promotes treatment of the digestive system, speeds up the metabolism, strengthens the immune system, diversifying the diet with nutrients.
 
Spirulina, due to the high content of protein, vitamin B12 and other nutrients, it is very useful and advisable for vegetarians.
 
We recommend supplements AYURVEDA LINE available in Indigo Fusion SPA
 
Hydra Medic® Nutritional Supplements
 
Formulated with natural freeze-dried Spirulina is an exceptional source of vitamin B12. Rich in antioxidants and full set of micronutrients. It delivers high doses of vitamin A, a nutrient that is necessary in the treatment of problematic skin. It contains zinc, known measures for improving the functioning of the skin.
 
Formula suitable for vegetarians.
 
Dosage: 1 time a day, according to information contained on the packaging.

SPIRULINA 

Hydra Medic® Nutritional Supplements


Siła i witalność ciała i umysłu.

SPIRULINA PLUS łączy działanie dwóch wyjątkowych roślin – Spiruliny i Ashwagandy. Spirulina doskonale wpisuje się w myśl Hipokratesa, który już 2000 lat temu głosił: „Wasze pokarmy winny być waszymi lekami, a leki wasze pokarmami”.

Spirulina dba o kondycję fizyczną człowieka, a Ashwaganda dba o kondycję psychiczną.

Algę o nazwie Spirulina określa się, z uwagi na niezwykle wysokie stężenie bardzo rzadkiego kwasu gamma linolenowego,
będącego ważnym składnikiem kobiecego pokarmu, jako Mleko Matki Ziemi.

Spirulinę nazywa się także Zielonym Mięsem, z powodu bardzo dużej, zawartości wysoko wartościowego białka, nawet   60 – 65 %, czyli blisko trzykrotnie większej od zawartości białka w mięsie. Jest to szczególnie wysokowartościowy pokarm.

Spirulina stanowi jednocześnie naturalny koncentrat ważnych dla życia związków mineralnych, pierwiastków śladowych, witamin, enzymów i innych związków witalnych oraz szczególnie cenny nośnik energii światła, tzw. biofotonów.

Korzystne działanie Spiruliny:

 • wiąże metale ciężkie i wspomaga ich wydalanie, tym samym wpływa znakomicie na odtruwanie organizmu, nawet z metali ciężkich;
 • zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych redukuje skutki uboczne radio i chemioterapii;
 • wzmacnia organizm;
 • skutecznie oczyszcza organizm z toksyn;
 • zwiększa wydolność i podnosi witalność;
 • jest znakomitym uzupełnieniem niedoborów żywieniowych;
 • doskonali kondycję fizyczną i psychiczną;
 • wzmacnia system immunologiczny;
 • ogólne pobudza zdolności regeneracyjne i autoterapeutyczne organizmu;
 • poprawia przemianę materii i wpływa na obniżenie wagi;
 • stabilizuje naturalną florę przewodu pokarmowego;
 • pobudza proces krwiotwórczy;
 • obniża poziom cholesterolu;
 • ogranicza niszczycielski wpływ wolnych rodników na komórki.

Zgodnie z wynikami badań naukowych, w ramach uzupełnienia dziennej diety wystarczają 4 gramy Spiruliny, by osiągnąć wyraźną poprawę ogólnej witalności oraz bardzo różnorodne, często spektakularne efekty lecznicze. Prowadzone w wielu krajach programy badawcze jednoznacznie potwierdzają korzystny wpływ tej algi na zdrowie, choć naukowcy wciąż nie mogą dociec, na czym dokładnie polega mechanizm niezwykłych właściwości leczniczych tej mikro algi.

Najistotniejsze korzyści:

 • Spirulina składa się w 60-70% z białka, podczas gdy mięso zawiera go ok. 15%.
 • Zawartość witaminy B12 jest w niej 2-6 razy większa niż w wołowej wątrobie.
 • Zawartość żelaza jest 58-krotnie większa niż w surowym szpinaku.
 • Zawartość β-karotenu jest 25 razy większa niż w surowej marchwi.
 • Ilość witaminy E, trzy razy przewyższa jej zawartość w kiełkach pszenicy i o 49% przewyższa jej przyswajalność.

Połączona Spirulina z Ashwagandą wzmaga potencjał organizmu, potrzebny do utrzymania sprawności fizycznej i podnosi zdolność adaptacji w różnego rodzaju stresach. Spirulina działa odżywczo, odtruwająco i wzmacniająco, sprzyja oczyszczaniu systemu trawiennego, przyspiesza przemianę materii, wzmacnia system immunologiczny, urozmaica dietę w składniki odżywcze.

Spirulina, dzięki wysokiej zawartości protein, witaminy B12 oraz innych składników odżywczych, jest bardzo pożyteczna i wskazana dla wegetarian.

Polecamy suplementy diety AYURVEDA LINE dostępne w Indigo Fusion SPA

Hydra Medic® Nutritional Supplements

Stworzony z naturalnej liofilizowanej Spiruliny jest wyjątkowym źródłem witaminy B12. Bogaty w antyoksydanty i pełny zestaw mikroelementów. Dostarcza wysokiej dawki witaminy A, substancji odżywczej, niezbędnej w terapii problematycznej cery. Zawiera cynk, znany z działania poprawiającego funkcjonowanie skóry.

Formuła odpowiednia dla wegetarian.

Dawkowanie: 1 raz dziennie według informacji zawartej na opakowaniu.

 

 

 

 

 

Copyright (c) Indigospa 2013-2016. All rights reserved.